Toplam Ziyaretçi : 6655

 

 

LİDERKENT’İN GERÇEK HİKAYESİ

 

1996 Yılında bir gurup tarafından kurulan S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi, arsa temini  amacıyla üst kuruluş S.S. Gürpınar Konut Yapı Kooperatifleri Birliğine katılmış, halen 10 Blok inşaatların bulunduğu taşınmazın bugün itibariyle 3.500.000 USD’dan fazla olan arsa bedeli üst kuruluşa nakit olarak ödenmiş, Birlik genel kurul kararı ile arsanın tamamı S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifine tahsis edilmiştir.

Yani, Arsa Ofisinden tahsisle bedava alınmış arsa yoktur, Gürpınar Birlik tarafından arsa ofisi ihalesinden peşin para ile alınmış arsalardan birisi  bedeli karşılığında Sarayköy kooperatifine tahsis edilmiş, bilâhare tapusu alınmıştır.

 

Arsanın tahsisini takiben S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından Gürpınar Belediye Başkanlığından alınan 14.Mart.1997 tarihli inşaat ruhsatı uyarınca 10 blokta 896 daire ve eklentileri inşa edilmesine ilişkin projeler yaptırılmış, Kooperatif yönetimi tarafından yüklenici arayışlarına girişilmiştir.       

İnşaat işleri ile iştigâl eden çeşitli gurup ve şirketlerle yapılan görüşmeler sonucu kooperatif inşaatların yapımı işi  LİDER ŞİRKETLER GRUBU olarak tanınan gurubun ortağı ve yöneticisi HULKİ EROĞLU isimli kişinin yönetiminde ve gözetiminde kurulan S.S.Büyük  Grup Konut Yapı Kooperatifi ile S.S. Sarayköy Konut  Yapı Kooperatifi arasında, Beyoğlu 31. Noterliğince düzenlenmiş 12.Kasım.1997 tarih, 58317 Y. Sayılı gayrimenkul satış vaadi ve Arsa karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır.     

 

Yüklenici Büyük Grup, (Hulki Eroğlu) sözleşmenin tanzimi tarihinden sonra işe başlamış, reklâm kampanyaları ile Büyük Grup Konut Yapı Kooperatifine üyeler kaydedilmiş, günün koşullarının uygun olması sebebiyle yoğun bir taleple karşılaşılmış, toplanan paralar ve alınan senetlerle kısa süren bir dönem inşaat işleri hızla yürütülmüş, ancak 1999 yılı başından itibaren inşaat işleri yavaşlamaya başlamıştır.

 

Hulki Eroğlu bu konuda uyarılmış, ayrıca gelecekte olabilecekleri önleme amaçlı hazırlık ve tedbir anlamında inşaat seviyesinin tespiti amacıyla Büyükçekmece Asliye Hukuk Hakimliğinden mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi  talep edilmiştir. Yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu 30.Haziran.1999 tarihi itibariyle ; “....Kaba İnşaatın %38-40 (toplam inşaatta %16) seviyesinde olduğu, Sözleşme ve teslim tarihi itibariyle  kaba inşaatın 24 aylık sürede %100 seviyesinde olması gerektiği, geçen 19,5 aylık sürede kaba inşaatın %80 seviyesine gelmiş olması gerektiği, (bu çalışma temposuna göre) inşaat işinin tamamının sözleşme ile belirlenmiş 48 aylık sürenin iki katı sürede bitirilebileceği...” tespit edilmiştir.

 

( 27.Aralık.2008 tarihli genel kurulda yönetime seçilenlerin ve denetleme kurulunun araştıracakları ilk konu ; 12.Kasım.1997 – 30.06.1999 tarihleri arasında Büyük Grup üyeleri ne miktarda ödeme yapmışlar, bu tarihler arasında Bayındırlık Bakanlığı Birim fiyatları ile %16 seviyesindeki inşaatlar için kooperatif yönetimi tarafından ne harcama yapılmış, kooperatif kasasından ne miktar para ve senetlerin kooperatif varlığı dışına çıkarılmış olduğunun araştırılmasıdır )

 

Yukarıda açıklanan 30.Haziran.1999 tarihli tespiti takiben yüklenici Büyük Grup yönetimine Kadıköy 7.Noterliğince düzenlenmiş 06.Temmuz.1999 tarih, 21182 Y. Sayılı ihtarname keşide edilmiş ve özetle ;      

 

“.......İnşaat işlerinin sözleşmede belirlenmiş sürede tamamlanarak teslim edilmesi konusundaki taahhütlerine uyma konusunda hassasiyet göstermeleri, aksi halde sözleşmeden ve yasadan doğan hakların kullanılacağı, yine sözleşme ile kararlaştırıldığı şekilde Üst Birlik ile ilgili ödeme taahhütlerinin ifa edilmesi, edilmediği takdirde sözleşmede yer verilen müeyyidelerin uygulanacağı (sözleşme md.6/j- 12/e, 15)....” ihtar edilmiştir. Bu ihtarnamenin tebliğinden sonra inşaat işleri yine ağır aksak yürütülmüş, Üst Birlik ile ilgili taahhütler ifa edilmemiş, bu nedenle Kadıköy 7.Noterliği aracılığı ile yükleniciye ikinci ihtarname keşide olunmuş ve “......30 gün içinde üç vardiya çalışılmak suretiyle inşaat işlerinin sözleşme ile belirlenmiş seviyeye ulaştırılması, Üst Birlik (Gürpınar Konut Yapı Kooperatifleri Birliği) tarafından ihtarname keşidesi suretiyle talep edilen ödemelerin ifası gerektiği, aksi halde sözleşmenin feshi ile uğranılan zararların tazmini yoluna gidileceği.....” ihtar edilmiştir. 

 

Bu ihtarname, “.... bizi neden uyarmadınız, hiçbir şeyden haberimiz yoktu...” diyenlere ve dahada önemlisi Sarayköy yönetimini yüklenici kooperatif yönetimi (Hulki Eroğlu) ile işbirliği içinde olduğu safsatasını kasıtlı yayanlara cevaptır.

 

Arsa sahibi ve yüklenici arasında düzenlenmiş 1997 tarihli sözleşme uyarınca; Sözleşme konusu 10 blokta 896 adet mesken inşaatı ile alt yapı, çevre düzenlemesi ve bağlı işlerin Hulki Eroğlu tarafından tamamlanması tarihi, 12.Kasım.1997 tarihinden itibaren 48 ay sonra yani 12.Kasım.2001 tarihidir. (md.12).

 

Ancak ; kararlaştırılmış bitiş tarihinde inşaatların tamamlanması bir yana 1999 yılından itibaren inşaat faaliyetleri durma noktasına gelmiş, bu nedenle ve talebimiz uyarınca 15.Kasım. 2001 tarihinde  Büyükçekmece Asliye Hukuk Hakimliğinin 2001/728 Değişik İş sayılı dosyasına ilişkin olarak mahallinde İkinci defa tespit ve bilirkişi incelemesi yapılmış,  verilen 15.11.2001 tarihli bilirkişi raporunda, kaba inşaat işlerinin ortalama %65–70 (toplam inşaatta %26 –28) seviyesinde yapıldığı, alt yapı ve çevre düzenlemesine ilişkin bir imalat bulunmadığı, sadece bir havuz yeri hafriyatının yapıldığı tespit edilmiştir.                   

 

Yapılan bu ikinci tespit sırasında İnşaat Seviye Tespit talebimizle birlikte, 17.08.1999 tarihinde meydana gelen depreminin  inşaat işlerine etkisinin ne olduğunun tespiti de mahkemeden talep edilmiş, bilirkişi heyeti aynı raporda 17.Ağustos.1999 tarihinde meydana gelen Deprem sebebiyle sözleşme konusu mahalde inşaat işlerinin idare tarafından 6 Ay süre ile durdurulduğu, durdurmadan sonra yükleniciye yeniden organizasyon için 1,5 aylık bir süre verilmesi gerektiği, sonuç olarak toplam 7,5 aylık sürenin inşaat süresine ilâvesi gerektiği, bu takdirde güçlü işçilik, etkili organizasyon ve finans desteği ile imalatların %90– 95 seviyelerine ulaştırılmasının imkan dahilinde olduğu yolunda görüş belirtmişlerdir. Bilirkişi heyetinin görüşleri kabul edildiğinde mücbir sebep yüzünden  inşaat süresine 7,5 ay eklenmiş, inşaatın tamamlanarak teslimi tarihi, 12.Kasım.2001 + 7,5 ay = 27.Haziran. 2002 olmuştur.          

 

İkinci keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin raporun tebliğinden sonra da yüklenici tarafından inşaat mahallinde hiçbir imalat yapılmadığı, yüklenicinin işi ve inşaat mahallini terk ettiği, inşaat işlerinin durduğu görüldüğünden Büyükçekmece Asliye Hukuk Hakimliğinden mahallinde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması talep edilmiştir. 

 

23.05.2002 tarihinde yapılan Üçüncü keşif sonucu verilen bilirkişi raporunda 10 Blok inşaatın tamamında inşaat seviyesinin ortalama %66.87 seviyesinde olduğu, projesine göre sözleşme konusu meskenlerin inşaat işleri ve teferruatlarının, tespit tarihi 23.05.2002 tarihinden itibaren 1 Yıl sürede tamamlanabileceği, ancak bu konuda güçlü işçilik, etkili organizasyon, finans desteği ve iklim şartlarının elverişli olması gerektiği öngörülmüştür.   

 

Bugüne kadar Büyük Grup ve Liderkent Üyelerinden özenle saklanan, gündeme getirildiğinde çeşitli manevralarla saptırılan konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz, bu konuyu aynı zamanda web sitesinde “ ....biz çok yetkin bir hukukçu ile görüştük, siz haklısınız, dairelerinizi alırsınız...” şeklinde kimliği meçhul veya isimsiz yazarının kendisinden menkul yalanlarına cevap kabul edebilir, aşağıdaki sözleşme maddelerinin uzman HUKUKÇULARA inceletilerek görüş alınmasını önemle tavsiye ederiz.

 

YÜKLENİCİ İLE ARSA SAHİBİ ARASINDAKİ 1997 TARİHLİ SÖZLEŞMEDE  ;  İnşaat yapım taahhütlerine ilişkin olarak taraflar arasında kararlaştırılan süre sonunda inşaat işlerinin bitmeyeceğinin anlaşılması, bu hususta verilecek mehillerin bir yararının bulunmaması hallerinde, Arsa Sahibi işveren tarafından sözleşmenin, BK.nun 107.ve devamı maddeleri uyarınca tek taraflı olarak feshedilebileceği (md.12-d, md.15) açıkça kararlaştırılmış olduğundan ve yüklenici işin başından beri savsakladığı inşaat işlerini beş senede ancak %66,87 seviyesinde yapabildiğinden (sözleşmenin, deprem sebebiyle uzatılan süre dahil erme tarihinden altı ay sonra) 30.12.2002 tarihli dilekçe ile sözleşmenin feshi ile sözleşme konusu taşınmazın tahliye ve tarafımıza teslimi talep ve dava edilmiştir.

 

Bu dava sonunda, Büyükçekmece 2.Asliye Hukuk Hakimliğinin 2004/695 E., 2005/340 K. sayı 24.05. 2005 tarihli kararı ile davanın kabulüne, davacının sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisinin bulunduğu, inşaatların seviyesi de dikkate alındığında sözleşmenin geriye dönük olarak feshine, davalının taşınmaza müdahalesinin men’ine, tazminat talebinin reddine karar verilmiş, bu karar Yargıtay aşamalarından geçerek kesinleşmiş, Yüklenici Büyük Grup Konut Yapı Kooperatifi 12.Ağustos.2007 tarihinde  taşınmazdan icra marifetiyle tahliye edilmiş, taşınmaz ve üzerindeki muhdesat (binalar) teslim alınmıştır. 

 

Büyük Grup kukla yönetimi ve Hulki Eroğlu tarafından üyelere 2002 yılında açılmış ne bu dava, nede dava sonuçları hakkında genel kurullarda veya genel kurul harici yapılan yazışmalarda hiçbir bilgi verilmemiş, olup bitenler özenle saklanmış, 2005 yılında sona eren davaya rağmen üyelerden inşaat yapımı, otopark yapımı ve sair isimler altında paralar toplanmasına devam edilmiş ve toplanan paralar kooperatif dışına aktarılmış, paylaşılmış, bütün bu icraatları gizlemek amacıyla “ Tapularınız verilecek, Büyükçekmece Akbank Şubesine 1.300 USD yatırın ...” gibi yalan balonları uçurulmuş, ne tuhaftır üyelerden hiç biri ;  genel kurul kararı olmaksızın nasıl tapu vereceksiniz ? sorusunu dahi sormadan bu ödemeleri de (toplam 435.000 USD) yapmışlardır. Bu son dolandırıcılık eylemi, bizzat Ali Aydoğ’un Gürpınar Birlik genel kurul toplantısındaki girişimleri, genel kurulda aldırdığı “paraların iadesi” kararı ile geri tepmiş, hiç değilse üyeler bu paralarını kurtarmışlardır.

 

Davalarla ilgili bölümde detayları verilecek olan Büyükçekmece 2.Asliye Hukuk Hakimliğinin 2004/695 E., 2005/340 K. sayı 24.05. 2005 tarihli geriye dönük fesih kararının ne anlama geldiğinin yetkin hukukçulara sorulması halinde bugüne kadar gerçek hak sahibi üyelerin ne şekilde aldatıldıklarıda ortaya çıkacaktır.

 

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR BÜYÜK BÖLÜMÜ İLE BÜYÜK GRUP KONUT YAPI KOOPERATİFİ ÜYELERİNİ İLGİLENDİRMEKTE, AŞAĞIDAKİ BELGELİ ANLATIMLARIMIZ İSE LİDERKENT BEYLİKDÜZÜ KONUT YAPI KOOPERATİFİ ÜYELERİNE ÖZEL NİTELİKTEDİR.

 

 

S.S LİDERKENT BEYLİKDÜZÜ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

 

Yukarıdaki olaylar gerçekleşmeden, yani yüklenici tarafından inşaat işleri yarım bırakılmadan önce 1998 yılında, inşaat işlerinin süratli gitmesi, yapılan reklâm ve tanıtımlar sonucu Hulki Eroğlu - Lider Gurubunun kurdukları (Yüklenici) Büyük Grup Konut Yapı Kooperatifine üye kayıt işlerinde başarılı olmalarının da etkisi ile bu gurubun S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifine isabet edecek 360 bağımsız bölümden 350 bağımsız bölüm için üye kaydı yapabilecekleri konusundaki teklifine olumlu cevap verilmiştir.
 
Amaç 536 Büyük Grup üyesi + 10 Sarayköy üyesi + Sarayköy ile birleşecek Liderkent 350 üyesi ile kooperatif kuruluş hedefine ulaşmaktır.
 
Taraflar arasında yukarıda açıklanan hedefe uygun olarak varılan mutabakat uyarınca , Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi’ne ait olacak 350 daire için  üye kayıt işlerinin yapılması, bu yoldan (borç alınarak) peşin ödenmiş arsa bedelinin kooperatife geri dönüşünün sağlanması, kooperatif tarafından borç alınan bu bedelin iadesi amacıyla yine HULKİ EROĞLU tarafından kurulmuş 350 daireye üye kayıt  işlerini üstlenecek S.S. Liderkent Beylikdüzü Konut Yapı Kooperatifi ile yüklenici S.S. Büyük Grup Konut Yapı Kooperatifi ve arsa sahibi S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi arasında üç taraflı sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşmenin kefili ise Hulki Eroğlu’dur.  
 

12.Mayıs.1998 tarihli ilk sözleşme ile taraflar ;

 

1.     350 adet konut için Liderkent kooperatifine üye kayıt yetkisi verilmesi, (giriş)

2.     Verilen yetkinin münhasıran S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifine üye kaydedilmesi konusunda ARACILIK  anlamında olduğu, (md.1)

3.     S.S.Liderkent Konut Yapı Kooperatifinin gerek taşınmazda gerekse 350 adet konutta mülkiyet dahil hiçbir hakkının mevcut olmadığı (md.1)

4.     S.S. Liderkent Beylikdüzü Konut Yapı Kooperatifi üye sayısının 350’ye ulaşıncaya kadar üyelik başvurularını kendi bünyesinde kabul edeceği, (md.2)

5.     S.S. Liderkent Beylikdüzü Konut Yapı Kooperatifinin mali yükümlülüklerini ifa eden 350 üye kayıt edeceği, 350 üyenin kaydı ile 1999 yılı Ekim ayında sona erecek ödeme taahhütlerinin Hulki Eroğlu – S.S. Liderkent Beylikdüzü Konut Yapı Kooperatifi tarafından tam olarak ifası koşulu ile S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından sahibi bulunduğu 350 daireyi  1999 yılı Ekim ayı sonunda S.S. Liderkent Beylikdüzü Konut Yapı Kooperatifi üyelerine başkaca bir şarta bağlı olmaksızın devir etmeyi kabul ve taahhüt eder..(md.3)....  şeklinde anlaşmışlardır.      

 

·       Ek Bilgi ;  Yukarıda açıklanan sözleşme uyarınca Sarayköy’e ödenecek daire bedeli bir daire için = 8.000 TL. (sözleşme tarihindeki para değeri üzerinden sekizmilyar TL.dir).

·       Liderkent üyeleri ; Liderkent yönetimi ve Hulki Eroğlu’ndan daire maliyet bedeli 8.000 TL. ile ödedikleri bedel arasındaki farkın nerede olduğunu sormakla yükümlüdürler. Sarayköy’e her bir daire bedeli olarak Sekizbin lira ödeneceğinin belgesi Liderkent yönetiminde, Liderkent Avukatlarında, açtıkları dava dosyalarında, Bakanlık soruşturma dosyasındadır. 

 

Yukarıda özetlenen  12.05.1998 tarihli sözleşmede yer alan ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ  Büyük Gurup ve Liderkent Konut Yapı Kooperatifleri ve Hulki Eroğlu tarafından ifa edilmediğinden taraflar arasında bu defa 08.10.1999 tarihli EK SÖZLEŞME düzenlenmiştir.( ek sözleşme ;  “ biz daire bedellerini Sarayköy’e ödedik ” iddialarının bir cevabıdır, ödedi iseniz aşağıda ek sözleşmede yer alan ve yeniden yapılan ödeme plânı ne anlama geliyor, ödedi iseniz muhasebe kayıtlarınız, (sahte olmayan) ödeme belgeleriniz nerede ? )

 

08.10.1999 tarihli Ek Sözleşme ile taraflar mutabık kaldıkları hususlar ;

 

1.           635 ada 1 parsel sayılı taşınmazda  inşa edilmekte olan S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifine ait ve projesinde işaretlenmiş bağımsız bölüm konutların S.S. Liderkent Konut Yapı Kooperatifine veya S.S. Büyük Gurup Konut Yapı Kooperatifine devri hususunun VAADİNE ilişkin aşağıdaki koşullarla sözleşme düzenlenmiştir. İşbu sözleşme taraflar arasında mevcut 12.05.1998 tarihli sözleşmenin eki ve devamı niteliğindedir. (Giriş) 

2.           350 dairenin toplam bedeli 1.275.000.000.000 TL. ve 3.600.000 DM. (Alman Markı) olup taraflar karşılıklı olarak bu bedel ile daireleri karşılıklı olarak devir etmeyi ve devir almayı vaad ve taahhüt etmişlerdir (satış vaadi sözleşmesi) (md.2)

3.           Dairelerin bedelleri aşağıdaki şekilde ödenecektir;

 

a) 3.600.000 DM. Karşılığında Antalyada 20 daire satışı olarak (engeç

    30.Aralık.1999 tarihinde 20 dairenin tamamı) (md.3.a)

 

b) 1.275.000.000.000 TL.;  son ödeme Mayıs 2000’de olmak üzere aylık 255

    Milyar TL. taksitler halinde (toplam 5 taksit) halinde “...... ödemeler engeç

    ait olduğu ayın birinci günü ile 30.günü arası vadeli S.S. Liderkent Konut Ya-

    pı Kooperatifi veya Büyük grup Konut Yapı Kooperatifi üyeleri tarafından ve-

   rilmiş mevcut ÜYE SENETLERİ ile yapılacak, söz konusu senetler Hulki Eroğlu

   ve Lider Şirketler Grubuna dahil şirketlerin yöneticilerinin cirolarını havi ola-

   caktır......”  (sh.2- md.3b.)

 

c) S.S. Liderkent Konut Yapı Kooperatifi ve S.S. Büyük Gurup Konut Yapı

    Kooperatifi söz konusu senetlerden herhangi birisinin gününde ödenmemesi

    halinde ibraz tarihinden itibaren yedi gün içinde faizsiz, bu sürede ödenme-

    diği takdirde aylık %12 ticari faizi ile birlikte en geç 15 gün içinde tediye

    edileceğini kabul ve taahhüt ederler. (md.3 son paragraf – 3.sayfa)

 

d) Aylık ödemelerin ait olduğu ayda süresinde ve tamamen yapılması, üst ku-

    ruluş Gürpınar Konut yapı Kooperatifleri Birliği aidatlarının tamamen ö-

    denmiş olması halinde 350 daireden aylık ödeme karşılığı miktarda daire

    Lider Konut Yapı Kooperatifine devredilecektir. (md.4)

 

4. ÖDEME YAPILMADIĞI TAAHHÜTLER İFA EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE ;

 

·        S.S. Liderkent Konut Yapı Kooperatifi tarafından sözleşme koşullarına uyulmaması halinde S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifinin 350 daireyi devir yükümlülüğü sona erecek, yapılmış ödemelerden Bir trilyon TL. tazminat olarak Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi uhdesinde kalacak, bakiye tahsil edilen bedel iade edilecektir. (md.5)

·        S.S. Liderkent Konut Yapı Kooperatifi ve S.S. Büyük Gurup Konut Yapı Kooperatifinin taahhütlerini ihlal etmeleri halinde  S.S.Sarayköy tüm taahhütlerinden kurtulmuş olacaktır. (md. 5 son cümle)

 

Büyük Grup ve Liderkent tarafından Sözleşmelerden doğan yükümlülükler yerine getirilmemiş, EK Sözleşmenin 5. maddesi ile ;“ ....Liderkent Konut Yapı Kooperatifi tarafından sözleşme koşullarına uyulmaması ...... senetlerin teslim edilmemesi halinde S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifinin 350 daireyi devir yükümlülüğünün sona ereceği, yapılmış ödemelerden Bir Trilyon TL. tazminat olarak Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi uhdesinde kalacağı, bakiye tahsil edilen bedelin iade edileceği .....” kararlaştırıldığından sözleşmelerin feshi (haklı fesih) Kadıköy 7. Noterliğinin 09.Aralık.1999 tarih, 36976 Y. Sayılı  ihtarnamesi ile Liderkent Konut Yapı Kooperatifine bildirilmiştir. 

 

Özellikle açıklanmayan bir konuya daha değinmekte yarar var ; yukarıda 3.b maddesinde görüldüğü gibi sözleşme uyarınca Sarayköy’e yapılacak ödemeler Liderkent ve Büyük Grup  Kooperatifi üyelerinin kooperatifleri lehine düzenleyip, imzalayıp teslim ettikleri senetlerin Liderkent ile Hulki Eroğlu arasında imzalanmış aracılık sözleşmesi ???? gereği Hulki Eroğlu ve şirketleri tarafından ciro edilerek Sarayköy’e verilmesi  şeklinde olacaktır.

 

ANCAK ;  Başkontrolör raporlarındada yer aldığı gibi Liderkent ve Büyük Grup muhasebesinde bu yolda bir kayıt mevcut değildir, yani senetler Liderkent ve Büyük Grup tarafından Hulki Eroğlu’na ciro, Hulki Eroğlu tarafından da ciro suretiyle Sarayköy’e teslim edilmemiştir, bu husus bizzat Liderkent ve Hulki Eroğlu şirketleri muhasebe kayıtları ile sabittir. Ayrıca kooperatiflerin genel kurullarına sunulmuş ve örnekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü arşıvında bulunan Bilanço – Gelir , Gider Tablolarındada bu ödemelerden ve senetlerden iz yoktur.

 

Peki senetler ne olmuştur ?? cevabı ;  Hulki Eroğlu ve müştereklerinin (Günay Türker – İhsan Könü – Cemal Çolak – Ali Tayfun Eroğlu) haklarında İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi 2006/68E sayılı dosyasında devam etmekte olan “...... Sahte Özel Belge Düzenlemek, Sahte Belgeyi Bilerek Kullanmak, 1163 s.k. muhalefet, görevi suiistimal, dolandırıcılık suçlarını ika, sahte kambiyo senedi düzenleyerek tedavüle sevk etme, kullanma.......” dava dosyasındadır.

 

 

S.S. LİDERKENT BEYLİKDÜZÜ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

ÜYELERİNİN YASAL KONUMLARI NEDİR ?

 

S.S. Büyük Grup Konut Yapı Kooperatifi’nin taahhütlerini ifa etmemesi sebebiyle açılan dava sonucu Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Hakimliğinin 2004/695 E., 2005/340 K. sayı 24.05.2005 tarihli kararı ile  geriye dönük olarak karar Yargıtay aşamalarından geçerek kesinleşmiş, feshedilmiş, taraflar sözleşme imzalamadan önceki durumlarına geri dönmüşler, bu nedenle her iki kooperatif üyelerinin tamamının daire sahibi olma hayalleri kesin olarak  sona ermiştir. 

 

Aralık 2009 tarihi itibariyle üyelerle birlikte yapılan durum tespitine göre ;

 

1-    Büyük Grup Kooperatif aktifi sıfır-eksidir, Liderkent Kooperatifininde durumu aynıdır,

2-    Üyelerin dairelerine kavuşma veya ödedikleri paraları iade alma imkânı yoktur, bu konuda bir kısım ortakların yaptıkları icra takipleri semeresiz kalmıştır. Otopark yapımı gerekçesi ile son olarak toplanan 17 Milyon YTL (17 Trilyon TL.) ortada yoktur, otopark inşaatı  yapılmamıştır, projesi dahi yoktur,

3-    Büyük Grup Kooperatifinin Beşiktaş V.D.ne 17.Ocak.2007’de 6.717.178,09 YTL. (Aralık.2008’de 9 Milyon YTL) tutarında borcu mevcuttur.

4-    İnşaat ruhsatlarının tümünün süresi dolmuş, yenilenmesi için 2 Milyon YTL. tutarında harç ve masraflar Sarayköy tarafından ödenmiştir.

5-    Çözüm Finans Factoring gibi resmi tefecilik yapan kurumlardan alınmış borç paralar ödenmemiş, karşılığında Sarayköy mülkiyetindeki dairelerden geçersiz sözleşmelerle satış yapılmış görünmektedir,

6-    İhlas Finans A.Ş. borç ödeme konusunda acze düştüğünde yapılan sözleşme ile ??? çok sayıda daire İhlas Finans A.Ş.’ne satılmış !!!, İhlas Finans A.Ş. tarafından bu daireler alacaklılarına verilmiş, bu konuda ayrı bir mağdurlar gurubu yaratılmıştır, zira satılan bu daireler Sarayköy mülkiyetindedir.

7-    Alt yüklenici Mete İnşaat Taahhüt Ltd.Ş. (Hulki Eroğlu şirketi) 17 Milyon YTL. alacak talebi ile beklemektedir,

8-    İnşaat işleri için malzeme vermiş, iş yapmış şahıs, firma  ve şirketler Trilyonlarla ifade edilen alacakları için kooperatif binalarını gözlemekte, (bir kısmı arsanın tahliyesinden önce imalatlarını sökmeyi, bir kısmı ise dava açmayı tercih etmiş, büyük çoğunluğu alacaklarını alamamış durumda)

9-    S.S. Gürpınar Konut Yapı Kooperatifleri Birliğine Aralık 2006 itibariyle borç tutarı 1.773.802,55 YTL.’dir

10-           En önemli konu ;  inşaatlarda kullanılmış malzemeler ve işçilik berbat, yapılan işlerin ve imalatların büyük bir kısmı sökülüp yeniden yapılacak, %65 seviyesinde yarım bırakılmış inşaat işlerinin tamamlanması için (1100 araçlık yer altı otoparkları, sosyal alanlar, çevre düzenlemesi, peyzaj, inşaat ve iskân ruhsatları harçları v.s hariç olmak üzere) 2007 yılı fiyatları ile toplam 23.772.491,57 YTL. harcama gerektiği bilirkişiler tarafından tespit edilmiştir. Tüm sitenin tamamlanabilmesi için toplam inşaat harcamaları tutarı bu gün için yaklaşık 40 Milyon TL. olacaktır. (Büyükçekmece 1.Asl.H. 2007/306 D.İş sayılı Bilirkişi raporu)   

Yukarıda sıralanan tespitlerin tamamı mahkeme dosyalarınada sunulmuş belgelere dayalıdır ve bu tespitlerden anlaşıldığı gibi Büyük Grup ve Liderkent  kooperatiflerinin gerçek üyelerinin, dairelerini veya ödedikleri paraları geri alma olanakları da kalmamıştır.

Yukarıda açıklanan durum tespitini takiben Arsa ve konutların tek başına maliki Sarayköy kooperatif yönetimi ile Büyük Grup ve Liderkent Kooperatiflerinin bir kısım üyeleri arasında yapılan görüşmeler sonucu bu üyelerin seçmiş bulundukları dairelerin tapuları  ile birlikte inşası ve teslimi konusunda mutabakat sağlanmış, üyelerle Sarayköy kooperatifi arasında bu mutabakat uyarınca sözleşmeler düzenlenmiş, S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından, ilk etapta gerçek hak sahiplerine aidiyeti tespit edilmiş 140 adet bağımsız bölüm daireye ilişkin tapu işlemleri başlatılmış, tapuların çoğunluğu sahiplerine verilmiştir.

 

Bu sözleşmelerin bir diğer anlamı Büyük Grup ve Liderkent Kooperatiflerinin gerçek üyelerinden önemli bir kısmının dolandırıldıklarının bilincine varmış olmalarıdır. Bu nedenle söz konusu üyeler S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi ile anlaşmışlar, her iki davacı kooperatifteki üyelik ve bağlı hakları ile bilcümle hak ve alacaklarını S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifine devir etmişler, bu husus davacı kooperatiflere Kadıköy 7.Noterliğinin 18.01.2008 Tarih, 01758 Y. Sayılı ihtarnamesi ile bildirilmiştir.

 

SONUÇ OLARAK ;  HER İKİ KOOPERATİFİN GERÇEK HAK SAHİBİ ÜYELERİ TAPULARI İLE BİRLİKTE DAİRELERİNE KAVUŞACAKLARDIR. ANCAK BU  SONUÇ, DAVACI KOOPERATİFLERİN 10 YILDIR YÖNETİMİNDE OLAN KİŞİLERİN VE HULKİ EROĞLU TAİFESİNİN EKONOMİK OLARAK ÇÖKÜŞÜ, DOLANDIRICILIK V.S. SEBEBİYLE CEZAİ YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA KALMALARI  ANLAMINDADIR, BU NEDENLE ADI GEÇENLER TAPU VERİLMESİNİ TÜM GÜÇLERİ İLE ENGELLEMEYE ÇABALAMAKTADIRLAR.         

 

Çetenin yoğun propoganda malzemelerinden biriside Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/745 E. sayılı dosyasında devam eden davanın sonunda Liderkent Üyelerinin Dairelerine kavuşacakları iddiasıdır. Acaba merak edenler oldu mu ? bu dava ne davasıdır, davacı Liderkent Avukatlarının mahkemeden talepleri nedir ? Bu konuda Davalar bölümünde detaylı bilgiler yer alacaktır, özetini Liderkent Vekilinin dilekçesinden alıntı olarak yazalım;

 “..... müvekkilin (Liderkent koop.) yada üyelerinin 350 pay ve paya bağlı 350 konut tahsis hakkı için davalı (Sarayköy koop) nezdinde ortaklığın tesbitine.....”  (06.05.2005 tarihli dava dilekçesi)

Yani bu dava Liderkent lehine sonuçlanırsa Kooperatif veya Kooperatifin üyeleri S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifine üye olacaklardır. Üyelik gerçekleşirse ne olacak sorusunun cevabı ise telaffuz bile edilmemektedir. O halde bunu açıklamak bize düşer. Bir ihtimal dava kazanılırda Liderkent üyeleri Sarayköy üyeleri olurlarsa Sarayköy Kooperatifi üyeleri gibi bir takım yükümlülükler altına gireceklerdir, nedir bu yükümlülükler ?  Çok basit ;  yarım kalmış, %65 seviyesindeki inşaatların tamamlanması konusunda oluşacak mali yükümlülüklerden paylarına isabet edeni ödemek, bu bedelin bugün için 40 Milyon TL. olduğunu yukarıda açıkladık, başka teferruata gerek olmadığı düşüncesindeyiz.

 

Bir konuyu daha açıklığa kavuşturmakta yarar var. Bugün Büyük Grup ve Liderkent üyeleri kimlerdir, zira gerçek üyelerle fiktif (uydurma) üyeler ayırımı bugünden önem kazanmaya başlamış olup  hali hazırda her iki kooperatifin üyelerinin tamamına yakınının Hulki Eroğlu şürekâsı tarafından oluşturulmuş üyeler olduğu görülmektedir.   

 

Kooperatiflerde fiktif (uydurma) üyelerin nasıl oluştuğu aşağıda açıklanmıştır;

 

a)    Yüklenici Büyük Grup tarafından İnşaat işlerinin çoğu BARTER sistemi olarak tanımlanan (daire karşılığı mal+imalat) yani yapılan malzeme alımı ve imalat karşılığında yükleniciye daire vermek şeklinde yaptırılmış, iş ve imalatları yapanlarla bunların bildirdikleri kişiler kooperatiflere üye kaydedilmişlerdir. (Asansörcü, Mutfak Dolap, Ahşap Kapı Yapımcısı, Seramikçi,  Elektrikçi, Banyo Küvet ve sair malzemeler tedarikçisi gibi) 

b)    Yine Hulki Eroğlu ve şürekâsı tarafından finans kuruluşlarından kredi alınmış, karşılığında daireler vaad edilmiş, bu daireler için finans kuruluşu sahibi ve yakınları üye  kaydedilmiştir. (Çözüm Factoring A.Ş. yöneticisi – Sabri YİĞİT ve YİĞİT soyadlı kişiler)

c)     Yine aynı gurup tarafından İstanbul-Silivri’de büyük miktarda yüzölçümlü arsalar satın alınmış, arsa sahiplerine arsa bedelleri ödenemediğinden karşılığında yine kooperatif üyeliği ihdası suretiyle daireler tahsis edilmiştir. (ALTINORAK Soyadlı kişiler)   

d)    Hulki Eroğlu tarafından İhlâs Finans A.Ş.’ne sözleşme ile devir edilen ve İhlas Finans A.Ş. tarafından alacaklılarına tahsis olunan dairelerin sahibi görünen mağdurlar her iki kooperatife üye kaydedilmişlerdir.

 

S.S. Büyük Grup Konut Yapı Kooperatifi defter kayıtlarına müstenit Listelerde gösterilen  YİĞİT , ALTINORAK, AKSU soyadlı kişiler ve EROĞLU soyadlı kişiler ile Büyük Grup ve Liderkent Kooperatifleri yönetim kurulu üyelerinin kendileri ve aynı soyadı taşıyan yakınlarından oluşan üyeler ve yine İhlâs Finans A.Ş. aracılığı ile üye kaydedilen kişilerin tamamının fiktif (uydurma) üyeler olduğu kooperatiflerin kayıtlarından anlaşılmaktadır. Örgütlenmiş guruplar oluşturan bu kişiler genel kurullara hakim olan, Hulki Eroğlu ve şürekâsının istediği yönde kararlar oluşturan topluluktur.

 

Özetle ;  Liderkent ve Büyük Grup Kooperatifinin gerçek üyeleri gitmiş, yerine  Eroğlu –  Yiğit – Altınoluk – Aksu - İhlâs Finans A.Ş. şürekâsı gelmiştir Büyük grup ve Liderkent mevcut üyelerinin çoğunluğunun gerçek üyelerle uzak yakın bir ilişkisi yoktur. Hulki Eroğlu şürekasının ve etraflarına topladıkları menfaat gurubunun özel çıkarlarını koruma, kollama, alacak tahsili  amaçlı bir oluşum söz konusudur. Mahkeme önlerinde şov yapan, pankart açanlarda bu gurubun mensupları olup,  GERÇEK ÜYELER İSE ARSA SAHİBİ SARAYKÖY İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN BÜYÜK GRUP VE LİDERKENT ÜYELERİDİR.  

 

 

İNŞAATLAR NE DURUMDADIR ?

 

S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından Büyükçekmece 2.Asliye Hukuk Hakimliğinin 2004/695 E., 2005/340 K. sayı 24.05.2005 tarihli kararı uyarınca maliki bulunduğu arsa ve üzerindeki binalar İcra Müdürlüğü eliyle tahliye ve  teslim alınmış, tahliyeyi takiben talebimiz üzerinde arsa ve binalarda mahkemece tespit ve bilirkişi incelemesi yapılmış, Büyükçekmece 1.Asl.H. 2007/306 D.İş sayılı Bilirkişi raporunda da görüldüğü gibi teknik olarak inşaatların ortalama %65 seviyesinde olduğu, pek çok imalatın kusurlu ve noksan olduğu, sökülüp yeniden yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

 

Yapılan tespitleri takiben noksan işlerin tamamlanması, dairelerin inşaat işlerinin, 1100 araçlık yer altı otoparklarının, sosyal tesislerin, çevre düzenlemesinin yapımı konusunda araştırmalara girişilmiş, teklifler alınmıştır. Alınan teklifler içinde geçmişten alınan derslerden hareketle en uygun teklif ve en güçlü firma olarak tespit edilen bir şirketle her hususta mutabık kalınmış, sözleşme aşamasına gelinmiş, ancak (bilâhare ifade edildiği üzere)  tapu kayıtlarını, mahkeme dosyalarını inceletmiş bulunan şirket yetkilileri bu işin yapımından vazgeçtiklerini  Sarayköy yönetimine bildirmişlerdir.

 

Yeni yüklenicinin vazgeçme nedenleri ;             

 

·        Sarayköy Konut Yapı Kooperatifine tahsisli ancak Gürpınar Konut Yapı Kooperatifleri Birliği adına tapuda kayıtlı iken İstanbul, Büyükçekmece, Kebir Havra Mevkii’nde kâin ve tapunun f21-D23-4A/AB pafta, 641 ada, 3 parsel, (eski 22 pafta, 635 ada,1 parsel) sayılı taşınmaza Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yüklenici S.S. Büyük Gurup Konut Yapı Kooperatifi’nin 2006 yılı itibariyle 6.717.178,09 YTL. tutarındaki vergi borcu sebebiyle uygulanan haciz, ( 2005 yılında yargı kararı ile sözleşmesi feshedilen Büyük Grup Yönetimi tarafından 2006 yılında Beşiktaş Vergi Dairesine müracaatla, bu taşınmazda 536 daire hakkımız var şeklinde beyanda bulunmuş ve haciz uygulanmasını sağlamışlardır, dürüst, namuslu, onurlu insanlara da bu yakışır !!!! )

·        Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Hakimliğinin 2007/18 E. sayılı dosyasından aynı taşınmaza uygulanan İhtiyati Tedbir,

·        Büyükçekmece 1.Asliye Hukuk Hakimliğinin 2007/1187 E.sayılı dosyasından uygulanmış İhtiyati Tedbir,

·        Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/745 E. sayılı dosyasına ilişkin açılmış ve devam eden 350 daire tahsis ve üyeliğin tespiti davası,

·        İnşaat işleri için malzeme vermiş, iş yapmış şahıs, firma  ve şirketlerin Trilyonlar tutarındaki alacakları, açılmış davalar,

·        S.S. Gürpınar Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinin Aralık 2006 itibariyle alacaklı olduğu tutar 1.773.802,55 YTL.

·        Sona ermiş ve yüklenici Büyük Grup tarafından yenilenmemiş inşaat ruhsatlarının yenilenmesi konusunda ödenecek 2.000.000 YTL. tutarındaki harç ve giderler,

 

Yukarıda bir kısmı açıklanan çekişme ve borç yükünden ayrıca asıl konu inşaat işlerinin yapımı için gerekli finansmanın nasıl temin edileceği hususu olup yeni yüklenici bu konuda yukarıda açıklanan haciz ve tedbirler sebebiyle  “ Kat karşılığı ” işe girmenin,  arsa sahibi kooperatif tarafından yeni üye kaydı suretiyle finansman temininin de aynı nedenlerle mümkün olmayacağını, işi almama gerekçesi olarak ileri sürmüş, bu gerekçeye verecek cevap bulunamadığından, kısaca yeni yüklenicinin ekonomik nedenlere dayalı kaçınma sebepleri haklı olduğundan işe başlanılamamış, diğer yüklenici adaylarıda aynı gerekçelerle işi almaya yanaşmamışlar, inşaat giderlerini kendisi karşılayarak işe talip olacak bir yüklenicide bulunamamıştır.

 

Sonuç olarak, yarım inşaat ve sair işlerinin S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapılmasından başka bir yol kalmamış, bu nedenle Özel hukuk tüzel kişisi üç şirket, yukarıda açıklanan işlerin yapılması, daire sahiplerine tapularının verilmesi amacıyla 1163 sayılı yasanın 21.04.2004 tarih, 5146 sayılı yasanın 2 maddesi ile değişik 9. maddesi uyarınca S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifine üye olarak katılmışlardır.   

 

Yukarıda açıklanan kooperatif inşaat ve sair işlerin yapımı, hak sahiplerine tapuları ile birlikte dairelerin teslimini sağlama amaçlı olarak ve bu işe münhasır olmak üzere SANTUR Gıda Turizm ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi, İDE Turizm Danışmanlık Mümessillik Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,  MAST  Yatçılık Turizm Otomotiv İnşaat Tekstil Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Ş. arasında “ Gürpınar Konutları İş Ortaklığı ” kurulmuştur.   

 

İnşaat işlerinin yapımı, hak sahiplerine tapularının verilmesi ve sair hususların yukarıda belirtilen özel hukuk tüzel kişisi üç kooperatif ortaklığına verilmesi, S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi’nin 25.06.2007 tarihli (2006 yılı Olağan Genel Kurul) toplantısında gündemin 7. maddesinde  tüm detayları ile görüşülüp tartışılmış, genel kurul kararı uyarınca ve açıklanan nedenlerle aynı işe talip yüklenici bulunamadığından kooperatif ortağı üç şirket ile Sarayköy arasında 15.Ekim.2007 tarihli sözleşme düzenlenmiştir.

 

Başka bir deyişle, mevcut duruma çözüm üretme amaçlı olarak kooperatif ortaklarının ve kooperatif yönetiminde bulunanların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları ve kooperatif üyesi şirketlerin kooperatifle iş yapmaları hususu kooperatif genel kurulu tarafından OYBİRLİĞİ İLE ALINAN KARARLAR UYARINCA GERÇEKLEŞMİŞTİR.

 

Bu uygulama ile inşaat işleri yeniden başlatılmış, ancak bu defa malûm gurup ve yardakçıları tarafından kendilerine ait olan daireler bu üç şirkete verilmiş gibi yeni bir yaygara koparılarak aldatılmış üyelerin dikkatleri bu yöne çekilmek istenmiştir. Kendilerini Mahkeme Kararlarının üstünde görenlere sözümüz yok. Ancak bu ülkede yasalar var, bu yasalara uygun verilmiş mahkeme kararları var, bu kararlara bu ülkenin yurttaşı olan – olmayan herkes uymak zorunda.

 

Bir defa daha tekrarlıyoruz, sözleşme yargı kararı ile geriye dönük feshedilmiş, arsa ve üzerindeki binalar asli sahibine iade edilmiştir. Büyük Grup Kooperatifinin ancak resmi defterlerinde ve muhasebesinde kayıtlı olan ve inşaatlara harcadığı bedelleri talep ve dava hakkı vardır, bu konuda Büyükçekmece 2.Asliye Hukuk Hakimliğinin 2007/18 E. sayılı dosyası ile açılan dava devam etmektedir.

 

Bir başka gerçek daha ; Bu dava sonunda  bir bedel elde edilse dahi (vergi borcunun mahsubu, kusurlu inşaat işlerinin bedellerinin tahsili v.s.) sonrasında kalan bedel Liderkent Kooperatifi kasasına girecek, buradanda Liderkent Kooperatifinin borçlu olduğu Mete İnşaata Ltd.Ş. (Hulki Eroğlu’na) transfer olacaktır, koparılan gürültünün perde arkası, gerçek nedeni bu değildir diyenlere sayfalarımız ispat hakkı ile birlikte açıktır.

 

 

SARAYKÖY YÖNETİMİNİN PROGRAMI NEDİR?

 

On Yılda tamamlanamayan yapıların bir enkaz halinde olduğu, yapılan iş ve imalatların beşinci sınıf dahi değil tam anlamı ile berbat bir kalite ve işçilikle oluşturulduğu gerçeği ile yüz yüze gelen Sarayköy yönetimi aşağıdaki kararları alarak uygulamaya geçmiştir ;

 

1.     Öncelikle teslim alınan binaların, binalardaki imalatların ne durumda olduğunun Mahkeme aracılığı ile tespiti. Bu amaçla başvurulan Büyükçekmece 1.Asliye Hukuk Hakimliğinin 2007/306 Değişik İş dosyası ile yerinde bilirkişi incelemesi ve tespit yapılmış, 67 sayfalık detaylı bilirkişi raporu ile noksan ve kusurlu işler tespit edilmiştir.

2.     Binaların dış görüntüleri, cephe sıvaları, balkon parapetleri, çatı örtüleri tam bir felaket. Bu nedenle öncelikle binaların çatılarının tamamen açılması, terasların kaplamalarının sökülerek izolasyonlarının yapılması, çatı karkasının yenilenmesi, kiremit altı izolasyonların yapılması, teras yanı çatıların dekoratif Braas tipi kiremitlerle yeniden kaplanması, Isı (sıcak-soğuk) izolasyonunu sağlama amacıyla mantolama yapılması, balkon parapetler yıkılarak standartlarına uygun (110 cm yükseklikte) alüminyum –cam balkon parapetleri yapılması, ayrıca dekoratif cephe giydirmesi projelendirilerek uygulamaya geçilmiştir.

3.     38.000 m2’den fazla yüzölçümlü arsada tüm otoparklar yer altında olacak, bina oturma alanları ve havuz bölümü dışındaki tüm alanlar yeşil alanlar olarak düzenlenecektir. Bu amaçla otopark projesi hazırlatılmış olup mevsim uygun hale geldiğinde hafriyat ve imalat (engeç Mayıs 2009’da) başlatılacaktır.

4.     Büyük Grup ve Liderkent’in gerçek üyelerinin bir bölümü ile varılan mutabakat uyarınca sözleşmeler düzenlenmiş, tapuları verilmiş, inşaat işleri tamamlanarak dairelerinin teslimi taahhüt edilmiştir. Sözleşme imzalayarak tapularını almış ve alacak olan üyelerden inşaatların tamamlanması konusunda herhangi bir bedel talep edilmeyeceği, inşaat işlerinin daire satışı suretiyle elde edilecek hasılattan karşılanacağı ayrıca beyan ve taahhüt edilmiştir.

5.     Sonuç olarak Sarayköy Yönetimi, kooperatif kuruluş amacına uygun olarak hiçbir yükümlülüğü bulunmadığı halde yüklenici tarafından mağdur edilmiş üyelerinde çıkarlarını gözetmek suretiyle inşaat işlerini ve projeyi azami 14 ayda tamamlamayı planlamış ve uygulamayı başlatmıştır. 

 

07.Ocak.2009